Algemene Voorwaarden ComLap

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Art. 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijnvan toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbijleverancier goederen en/of diensten van welke aard en onder welkebenaming dan ook aan klant levert.

1.2 Afwijkingen van en aanvullingenop deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dezeschriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van inkoop-of andere voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de handgewezen.

1.4 Indien enige bepaling van dezealgemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven deoverige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd vankracht. Leverancier en klant treden in dat geval in overleg met hetdoel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigdebepalingen overeen te komen.

Art. 2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en andereuitingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door leverancierschriftelijk anders is aangegeven. Klant staat in voor de juistheiden volledigheid van de door of namens hem aan leverancier verstrektegegevens waarop leverancier zijn aanbieding heeft gebaseerd.

Art. 3 Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusiefomzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijnof worden opgelegd. Alle door leverancier kenbaar gemaakte prijzenzijn steeds in euro’s en klant dient alle betalingen in euro’ste voldoen.

3.2 Aan een door leverancierafgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door klant geen rechtenof verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anderszijn overeengekomen. Een door klant aan leverancier kenbaar gemaaktbeschik baar budget geldt slechts als een tussen partijenovereengekomen (vaste) prijs voor de door leverancier te verrichtenprestaties indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

3.3 Indien klant volgens de tussenpartijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijkepersonen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personentegenover de leverancier hoofde lijk verbonden tot nakoming van deovereenkomst.

3.4 Met betrekking tot de doorleverancier verrichte prestaties en de daarvoor door klantverschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie vanleverancier volledig bewijs op, onverminderd het recht van klant tothet leveren van tegenbewijs.

3.5 Indien sprake is van eenperiodieke betalingsverplichting van klant, geldt dat leveranciergerechtigd is schriftelijk, conform de in de overeen komst opgenomenindex of andere maatstaf, geldende prijzen en tarieven aan te passenop de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de overeenkomstniet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van leverancier totaanpassing van de prijzen of tarieven, geldt dat leverancier steedsgerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.Indien klant in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met deaanpassing, is klant gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgevingvan de aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen metingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven inwerking zouden treden.

3.6 Partijen zullen in deovereenkomst de datum of data waarop leverancier de vergoeding voorde overeengekomen prestaties aan klant in rekening brengt,vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door klant betaald volgensde overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities.Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling enevenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

3.7 Indien klant de verschuldigdebedragen niet of niet tijdig betaalt, is klant, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedragwettelijke rente voor handels overeenkomsten verschuldigd. Indienklant na aan maning of ingebrekestelling nalatig blijft de vorderingte voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welkgeval klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehoudenis tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijkekosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externedeskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuelerechten van leverancier onverlet.

Art. 4 Duur van de overeenkomt

4.1 Indien en voor zover de tussenpartijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat deovereenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomenduur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt.

4.2 De duur van de overeenkomstwordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijkovereengekomen periode verlengd, tenzij klant of leverancier deovereenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van eenopzegtermijn van drie maanden vóór het einde van dedesbetreffende periode.

Art. 5 Vertrouwelijkheid en overname personeel

5.2 Klant en leverancier dragen erzorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvanmen weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze vanvertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet voorleverancier indien en voor zover verstrekking van de desbetreffendegegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijkeuitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering vande overeenkomst door leverancier. De partij die vertrouwelijkegegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoordeze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijkbeschouwd indien deze door één der partijen als zodanigzijn aangeduid.

5.3 Klant erkent dat de vanleverancier afkomstige programmatuur steeds een vertrouwelijkkarakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van leverancier, dienstoeleveranciers of de producent van de programmatuur bevat.

5.4 Elk der partijen zal gedurendede looptijd van de overeenkomst evenals één van deandere partij medewerkers van de andere partij die betrokken zijn ofzijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemendan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aandeze toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden, waaronder devoorwaarde dat klant een redelijke vergoeding aan leverancierbetaalt.

Art. 6 Privacy en gegevensverwerking

6.1 Indien dit voor de uitvoeringvan de overeenkomst noodzakelijk is, zal klant leverancierdesgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop klantuitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving ophet gebied van bescherming van persoonsgegevens.

6.2 Klant vrijwaart leverancier vooraanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerdof worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die doorklant wordt gehouden of waarvoor klant op grond van de wet anderszinsverantwoordelijk is, tenzij klant bewijst dat de feiten die aan deaanspraak ten grondslag liggen aan leverancier toerekenbaar zijn.

6.3 De verantwoordelijkheid voor degegevens die met gebruikmaking van een dienst van leverancier doorklant worden verwerkt, ligt volledig bij klant. Klant staat ertegenover leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of deverwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreukmaken op enig recht van een derde. Klant vrijwaart leverancier tegenelke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, inverband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

Art. 7 Beveiliging

7.1 Indien leverancier op grond vande overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm vaninformatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussenpartijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffendebeveiliging. Leverancier staat er niet voor in dat deinformatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in deovereenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveaudat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van degegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kostenniet onredelijk is.

7.2 De door of vanwege leverancieraan klant verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificatenzijn vertrouwelijk en zullen door klant als zodanig worden behandelden slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigenorganisatie van klant kenbaar worden gemaakt. Leverancier isgerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificatente wijzigen.

7.3 Klant zal zijn systemen eninfrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijdeantivirusprogrammatuur in werking hebben.

Art. 8 Voorbehoud van eigendom en rechten en opschorting

8.1 Alle aan klant geleverde zakenblijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die klant aanleverancier op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomstverschuldigd is, volledig aan leverancier zijn voldaan. Een klant dieals weer verkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aanhet eigendomsvoorbehoud van leverancier mogen verkopen

en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van denormale uitoefening van zijn bedrijf.

8.2 De goederenrechtelijke gevolgenvan het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak wordenbeheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat rechtter zake voor leverancier gunstigere bepalingen bevat.

8.3 Rechten worden in voorkomendgeval aan klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde datklant alle uit de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.

8.4 Leverancier kan de in het kadervan de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten,programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks eenbestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat klant alleaan leverancier verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Art. 9 Risico-overgang

9.1 Het risico van verlies,diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens(waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden),documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van deuitvoering van de overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruiktworden, gaat over op klant op het moment waarop deze in de feitelijkebeschikkingsmacht van klant of een hulppersoon van klant zijngebracht.

Art. 10 Intellectuele Eigendom

10.1 Indien leverancier bereid iszich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectueleeigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk enuitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijkovereenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien vanspecifiek voor klant ontwikkelde programmatuur, websites,databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan opklant, tast dit het recht of de mogelijkheid van leverancier niet aanom de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen,algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen,documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden endergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden tegebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voorderden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectueleeigendom het recht van leverancier aan om ten behoeve van zichzelf ofeen derde ont wikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijnaan die welke ten behoeve van klant zijn of worden gedaan.

10.2 Alle rechten van intellectueleeigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan klantter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden,apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of anderematerialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten,offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berustenuitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of dienstoeleveranciers. Klant verkrijgt de gebruiksrechten die bij dezealgemene voor waarden, de schriftelijk tussen partijen geslotenovereenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan klanttoekomend recht tot gebruik is niet exclusief, niet-overdraagbaar,niet-verpandbaar en niet sublicentieerbaar.

10.3 Klant zal geen aanduiding(en)betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueleeigendom uit de programma tuur, websites, databestanden, apparatuurof materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

10.4 Ook indien de overeenkomstdaarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het leverancier steedstoegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter beschermingvan apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gesteldeprogrammatuur, programma tuur waaraan aan klant (direct of indirect)toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met eenovereengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht totgebruik van deze objecten. Klant zal dergelijke technischevoorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

10.5 Leverancier vrijwaart klanttegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de beweringdat door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites,databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op eenrecht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaardedat klant leverancier onverwijld schriftelijk informeert over hetbestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak,waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aanleverancier. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie enmedewerking aan leverancier verlenen om zich tegen deze aanspraken teverweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweteninbreuk verband houdt (i) met door klant ter gebruik, bewerking,verwerking of onderhoud aan leverancier ter beschikking gesteldematerialen, dan wel (ii) met wijzigingen die klant zonderschriftelijke toestemming van leverancier in de programmatuur,website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeftaangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechteonherroepelijk vaststaat dat de door leverancier zelf ontwikkeldeprogrammatuur, websites, databestanden, apparatuur of anderematerialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht vanintellectuele eigendom of indien naar het oordeel van leverancier eengerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zalleverancier, indien mogelijk, zorg dragen dat klant het geleverde, offunctioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites,databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedereandere of verdergaande vrijwaringsverplichting van leverancier wegensinbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde isuitgesloten.

10.6 Klant staat er voor in dat geenrechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aanleverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemdmateriaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, methet doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie ofintegratie. Klant vrijwaart leverancier tegen elke aanspraak van eenderde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaarstellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratieinbreuk maakt op enig recht van die derde.

10.7 Leverancier is nimmer gehoudentot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijkuitdrukkelijk met klant is overeengekomen.

Art. 11 Medewerkingsverplichtingen

11.1 Partijen erkennen dat hetwelslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- encommunicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdigeonderlinge samenwerking. Klant zal steeds tijdig alle in redelijkheiddoor leverancier gewenste medewerking verlenen.

11.2 Klant draagt het risico van deselectie van de door leverancier te leveren zaken, goederen en/ofdiensten. Klant neemt steeds de uiterste zorg in acht om tewaarborgen dat de eisen waaraan de prestatie van leverancier dient tevoldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen,catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladene.d. vermelde maten en gegevens zijn voor leverancier niet bindend,behoudens indien door leverancier uitdrukkelijk anders is vermeld.

11.3 Indien klant bij de uitvoeringvan de overeenkomst personeel en/of hulppersonen inzet, zal ditpersoneel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijkekennis en ervaring. Ingeval medewerkers van leverancier op locatievan klant werkzaamheden verrichten, draagt klant tijdig en kostelooszorg voor de noodzakelijke faciliteiten, zoals een werkruimte metcomputer- en netwerkfaciliteiten. Leverancier is niet aansprakelijkvoor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen ofniet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij klant bewijst datdeze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewusteroekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier.

11.4 De werkruimte en faciliteitenzullen voldoen aan alle wettelijke eisen. Klant vrijwaart leveranciervoor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van leverancier,die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijdenwelke het gevolg is van handelen of nalaten van klant of vanonveilige situaties in zijn organisatie. Klant zal de binnen zijnorganisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóóraanvang van de werkzaamheden aan de door leverancier ingezettemedewerkers kenbaar maken.

11.5 Indien klant in verband met dediensten en producten van leverancier programmatuur, apparatuur ofandere middelen aan leverancier ter beschikking stelt, staat klant invoor het verkrijgen van alle benodigde licenties of goedkeuringen metbetrekking tot deze middelen welke leverancier nodig mocht hebben.

11.6 Klant is verantwoordelijk voorhet beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik vande door leverancier geleverde producten en/of verstrekte diensten ende wijze waarop de resultaten van de producten en diensten wordeningezet. Klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, enhet gebruik door gebruikers.

11.7 Klant zal zelf de op zijn eigenapparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten,parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikteapparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassenen de door klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

Art. 12 Informatieverplichtingen

12.1 Om een behoorlijke uitvoeringvan de overeenkomst door leverancier mogelijk te maken, zal klantleverancier steeds tijdig alle in redelijkheid door leverancier teverlangen gegevens of inlichtingen verschaffen.

12.2 Klant staat in voor dejuistheid en volledigheid van de door hem aan leverancier verstrektegegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties. Indien de doorklant verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen of specificatiesvoor de leverancier kenbare onjuistheden bevatten, zal de leverancierhierover navraag doen bij klant.

12.3 In verband met de continuïteitzal klant een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor deduur van de werkzaamheden van leverancier als zodanig fungeren.Contactpersonen van klant zullen beschikken over de nodige ervaring,specifieke materiekennis en inzicht in de door klant gewenstedoelstellingen.

12.4 Leverancier is enkel gehoudenklant periodiek inlichtingen te verstrekken omtrent de uitvoering vande werkzaamheden door middel van de door klant aangewezencontactpersoon.

Art. 13 Project- en stuurgroepen

13.1 Wanneer beide partijen met eenof meerdere door hen ingezette medewerkers deel nemen in een project-of stuurgroep, dan zal de verstrekking van inlichtingen plaatsvindenop de wijze zoals voor de project- of stuurgroep is overeengekomen.

13.2 Besluiten genomen in eenproject- of stuurgroep waaraan beide partijen deelnemen, bindenleverancier slechts indien de besluitvorming geschiedt conform watdaaromtrent schriftelijk tussen partijen is overeengekomen of, bijgebreke van schriftelijke afspraken daaromtrent, indien leverancierde besluiten schriftelijk heeft aanvaard. Leverancier is nimmergehouden een besluit te aanvaarden of uit te voeren indien dat naarzijn oordeel onverenigbaar is met de inhoud en/of goede uitvoeringvan de overeenkomst.

13.3 Klant staat er voor in dat depersonen die door hem zijn aangewezen om deel uit te maken van eenproject- of stuurgroep, gerechtigd zijn voor klant bindende besluitente nemen.

Art. 14 Termijnen

14.1 Leverancier spant zich erredelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijenovereen gekomen al dan niet uiterste (leveringen)termijnen en/of(oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door leveranciergenoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse(oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de leverancierniet en hebben steeds een indicatief karakter.

14.2 Indien overschrijding van enigetermijn dreigt, zullen leverancier en klant in overleg treden om degevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

14.3 In alle gevallen - derhalve ookindien partijen een uiterste (leveringen)termijn of (oplever)datumzijn overeengekomen - komt leverancier wegens tijdsoverschrijdingeerst in verzuim nadat klant hem schriftelijk in gebreke heeftgesteld, waarbij klant leverancier een redelijke termijn stelt terzuivering van de tekortkoming (op het overeengekomen) en dezeredelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zovolledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingte bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid wordt gesteldadequaat te reageren.

14.4 Indien is overeengekomen datde nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is leverancier gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden dietot een fase behoren uit te stellen totdat klant de resultaten van dedaaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

14.5 Leverancier is niet gebondenaan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leveringen)termijnals partijen een wijziging van de inhoud of omvang van deovereenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of eenwijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijnovereen gekomen, of indien klant zijn verplichtingen die voortvloeienuit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Hetfeit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraagnaar) meerwerk voordoet, is voor klant nimmer grond voor opzegging ofontbinding van de overeenkomst.

Art. 15 Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

15.1 Aan elk der partijen komt debevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens eentoerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechtstoe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zogedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij eenredelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming,toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijkeverplichtingen uit de overeen komst. Betalingsverplichtingen vanklant en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door klant of een door klant in te schakelen derdegelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit deovereenkomst.

15.2 Indien klant op het moment vande ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeftontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangendebetalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn,tenzij klant bewijst dat leverancier ten aanzien van het wezenlijkedeel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die leverancier vóórde ontbinding heeft gefactureerd in verband met wat hij teruitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht ofgeleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzinbepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van deontbinding direct opeisbaar.

15.3 Indien een overeenkomst welkenaar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, vooronbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goedoverleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd.Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bijde opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen.Leverancier zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoedingzijn gehouden.

15.4 Klant is niet gerechtigd eenovereenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan,tussentijds op te zeggen.

15.5 Elk der partijen kan deovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheelof gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de weer partij - al danniet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indienten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd,indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd ofbeëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie ofsamenvoeging van ondernemingen. Leverancier kan de overeenkomsttevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel ofgedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over deonderneming van klant direct of indirect wijzigt. Leverancier iswegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer totenige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel totschadevergoeding gehouden. Ingeval klant onherroepelijk in staat vanfaillissement is komen

te verkeren, eindigt alsdan het recht van klant tot gebruik van deter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijkealsmede het recht van klant tot toegang en/of gebruik van de dienstenvan leverancier, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van dezijde van leverancier vereist is.

Art. 16 Aansprakelijkheid van leverancier

16.1 De totale aansprakelijkheid vanleverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming vande overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronderuitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een metklant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoedingvan directe schade tot maximaal het bedrag van de voor dieovereenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomsthoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer danéén jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijsgesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen vooréén jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheidvan leverancier voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook,echter meer dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro) bedragen.

16.2 De totale aansprakelijkheid vanleverancier voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegensmateriële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan €1.250.000 (één miljoen tweehonderd vijftig duizendEuro).

16.3 De aansprakelijkheid vanleverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst,gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade doorbedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers vanklant, schade verband houdende met het gebruik van door klant aanleverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur vanderden en schade verband houdende met de inschakeling van door klantaan leverancier voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten.Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier verbandhoudende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens ofdocumenten. 16.4 De in artikel 16.1 tot en met 16.3 beschrevenuitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van leverancierlaten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheidvan leverancier welke in deze algemene voorwaarden zijn beschreven,geheel onverlet.

16.4 De in artikel 16.1 tot en met16.4 bedoelde uit sluitingen en beperkingen komen te vervallen indienen voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewusteroekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier.

16.5 Tenzij nakoming door deleverancier blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid vanleverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van eenovereenkomst slechts indien klant leverancier onverwijld schriftelijkin gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering vande tekortkoming wordt gesteld, en leverancier ook na die termijntoerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijnverplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig engedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,opdat leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat tereageren.

16.6 Voorwaarde voor het ontstaanvan enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade zospoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leveranciermeldt. Iedere vordering tot schade vergoeding tegen leveranciervervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na hetontstaan van de vordering, tenzij klant vóór hetverstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van deschade heeft ingesteld.

16.7 Klant vrijwaart leveranciervoor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid alsgevolg van een gebrek in een product of systeem dat door klant aaneen derde is geleverd en dat mede bestond uit door leveranciergeleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij envoor zover klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door dieapparatuur, programmatuur of andere materialen. 16.9 Het bepaalde indit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen vanaansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden medeten gunste van alle (rechts)personen waarvan leverancier zich bij deuitvoering van de overeenkomst bedient.

Art. 17 Overmacht

17.1 Geen van partijen is gehoudentot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enigewettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hijdaartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aande zijde van leverancier wordt onder meer verstaan: (i) over machtvan toeleveranciers van leverancier, (ii) het niet naar behorennakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door klant aanleverancier zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken,apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan hetgebruik door klant aan leverancier is voorgeschreven, (iv)overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing vaninternet, datanet werk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlogen (viii) algemene vervoersproblemen.

17.2 Indien een overmacht situatielanger dan zestig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om deovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Wat reeds op grond van deovereenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhoudingafgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigdzullen zijn.

Art. 18 Wijziging en meerwerk

18.1 Indien leverancier op verzoekof met voorafgaande instemming van klant werkzaamheden of andereprestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van deovereengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen dezewerkzaamheden of prestaties door klant worden vergoed volgens deovereengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens degebruikelijke tarieven van leverancier. Leverancier is niet verplichtaan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen datdaarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

18.2 Voor zover voor dedienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal leverancierklant desgevraagd schriftelijk informeren over de financiëleconsequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld indit artikel.

Art. 19 Overdracht van rechten en verplichtingen

19.1 Klant zal de rechten enverplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft nimmer aan eenderde verkopen, overdragen of verpanden.

19.2 Leverancier is gerechtigd zijnaanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen,over te dragen of te verpanden.

Art. 20 Toepasselijk recht en geschillen

20.1 De overeenkomsten tussenleverancier en klant worden beheerst door Nederlands recht.Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uit gesloten.

20.2 Geschillen welke ontstaan naaraanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of naaraanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn,worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglementvan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutairgevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd hetrecht van elk der partijen een voorziening in (arbitraal) kort gedingte vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot hettreffen van conservatoire rechtsmaatregelen. De plaats van arbitrageis Den Haag.

20.3 Indien een geschil naaraanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel naaraan leiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn,binnen de bevoegdheid van de kantonrechter vallen is elk derpartijen, in afwijking van het bepaalde in artikel 20.2, gerechtigdde zaak als kantonzaak aanhangig te maken bij de wettelijk bevoegdeRechtbank. Voorgaande bevoegdheid komt aan partijen enkel toe indienter zake van dat geschil nog geen arbitrale procedure aanhangig isgemaakt conform het bepaalde in artikel 20.2. Indien de zaak metinachtneming van het in dit artikel 20.3 bepaalde door éénof meer der partijen ter behandeling en beslissing bij de wettelijkbevoegde Rechtbank aanhangig is gemaakt, is de kantonrechter van dieRechtbank bevoegd de zaak te behandelen en daarover te beslissen.

20.4 Elk der partijen is ter zakevan een geschil naar aanleiding van de tussen partijen geslotenovereen komst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten diedaarvan het gevolg zijn, in alle gevallen gerechtigd een procedurevan ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te beginnen. De wederpartijis verplicht actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakteICT-Mediation, tot welke rechtens afdwingbare verplichting in iedergeval behoort het bijwonen van ten minste ééngezamenlijke bespreking van mediators en partijen, teneinde dezebuitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Hetstaat elk der partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijkeeerste bespreking van mediators en partijen de procedure van ICTMediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzetzich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een voorzieningin (arbitraal) kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelentreft.

Hoofdstuk 2. Dienstverlening

De in dit hoofdstuk ‘Dienstverlening’ opgenomenbepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemenevoorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten van welkeaard dan ook (en al dan niet in een van de andere hoofdstukken vandeze algemene voorwaarden nader uitgewerkt) aan klant verleent.

Art. 21 Uitvoering

21.1 Leverancier zal zich naar bestekunnen inspannen zijn diensten met zorg uit te voeren, in voorkomendgeval overeenkomstig de met klant schriftelijk vastgelegde afsprakenen procedures. Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd opbasis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in deschriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaatheeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoendebepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.

21.2 Leverancier is nietaansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruikof misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes of certificatenwordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is vaneen opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van debedrijfsleiding van leverancier.

21.3 Indien de overeenkomst isaangegaan met het oog op uitvoering door één bepaaldepersoon, is leverancier steeds gerechtigd deze persoon te vervangendoor één of meerdere personen met dezelfde en/ofsoortgelijke kwalificaties.

21.4 Leverancier is niet gehoudenbij de uitvoering van zijn diensten aanwijzingen van klant op tevolgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die deinhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen ofaanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd,zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstigde gebruikelijke tarieven van leverancier.

Art. 22 Service Level Agreement

22.1 Eventuele afspraken betreffendeeen serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechtsschriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Klant zal leveranciersteeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die vaninvloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en debeschikbaarheid daarvan.

22.2 Indien afspraken over eenserviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid vanprogrammatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodaniggemeten dat de vooraf door leverancier aangekondigdebuitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptiefonderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden diebuiten de invloedssfeer van leverancier zijn gelegen, buitenbeschouwing worden gelaten. Behoudens door klant te leverentegenbewijs zal de door leverancier gemeten beschikbaarheid alsvolledig bewijs gelden.

Art. 23 Back-up

22.3 Indien de dienstverlening aanklant op grond van de overeenkomst het maken van backups van gegevensvan klant omvat, zal leverancier met inachtneming van de schriftelijkovereengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per week, eenvolledige back-up maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens vanklant. Leverancier zal de back-up bewaren gedurende de overeengekomentermijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bijleverancier gebruikelijke termijn. Leverancier zal de back-upzorgvuldig als een goed huisvader bewaren.

22.4 Klant zelf blijftverantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijkeadministratie- en bewaarverplichtingen.

Hoofdstuk 3. Software-as-a-Service (SaaS)

De in dit hoofdstuk ‘Software as a Service (SaaS)’opgenomen bepalingen zijn, naast de

Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingenuit het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassingindien leverancier diensten verricht onder de naam of op het gebiedvan Software-as-a Service (ook wel aangeduid als: SaaS). Voor detoepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder SaaS verstaan:het door leverancier ‘op afstand’ beschikbaar stellen enbeschikbaar houden van programmatuur aan klant via internet of eenander datanetwerk, zonder dat aan klant een fysieke drager met dedesbetreffende programmatuur wordt verstrekt.

Art. 24 Uitvoering SaaS-dienst

24.1 Leverancier verricht deSaaS-dienst slechts in opdracht van klant. Het staat klant niet vrijderden gebruik te laten maken van de door leverancier verleendediensten op het gebied van SaaS.

24.2 Indien leverancier op grond vaneen verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of inverband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht metbetrekking tot gegevens van klant, zijn medewerkers of gebruikers,zullen alle daaraan verbonden kosten aan klant in rekening wordengebracht.

24.3 Leverancier kan wijzigingen inde inhoud of omvang van de SaaS-dienst aanbrengen. Indien dergelijkewijzigingen een verandering van de bij klant geldende procedures totgevolg heeft, zal leverancier klant hierover zo tijdig mogelijkinlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening vanklant. In dat geval kan klant de overeenkomst schriftelijk opzeggentegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij dezewijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving ofandere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of leverancierde kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.

24.4 Leverancier kan de uitvoeringvan de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe ofgewijzigde versie van de programmatuur. Leverancier is niet gehoudenspecifiek voor klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten vande dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe tevoegen.

24.5 Leverancier kan de SaaS-dienstgeheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voorpreventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen vanservice. Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer latenduren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden latenplaatsvinden.

24.6 Leverancier is nimmer gehoudenklant een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kadervan de SaaS-dienst aan klant ter beschikking te stellen en te houdenprogrammatuur. Art. 25 Garantie

25.1 Leverancier staat er niet voorin dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houdenprogrammatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert.Leverancier zal zich er voor inspannen fouten als bedoeld in artikel30.3 in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellenindien en voor zover het programmatuur betreft die door leverancierzelf is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken door klantgedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijn gemeld.Leverancier kan in voorkomend geval het herstel van de gebrekenuitstellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruikwordt genomen. Leverancier staat er niet voor in dat gebreken inprogrammatuur die niet zelf door leverancier is ontwikkeld, zullenworden verholpen. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingendan wel programma omwegen of probleem vermijdende beperkingen in deprogrammatuur aan te brengen. Indien de programmatuur in opdracht vanklant is ontwikkeld, kan leverancier volgens zijn gebruikelijketarieven de kosten van herstel aan klant in rekening brengen.

25.2 Klant zal op basis van de doorleverancier verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen tervoorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in deSaaS dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andereincidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren enzo nodig aanvullende maatregelen treffen. Leverancier verklaart zichbereid om op verzoek van klant naar redelijkheid mede werking teverlenen aan verdere door klant te nemen maatregelen, tegen doorleverancier te stellen (financiële) voorwaarden. Leverancier isnimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren geganegegevens.

25.3 Leverancier staat er niet voorin dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houdenprogrammatuur tijdig wordt aangepast aanwijzingen in relevante wet-en regelgeving.

Art. 26 Bescherming van persoonsgegevens

26.1 Klant heeft op grond van dewetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals deWet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden,zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals hetgeven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen vanpersoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor denakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bijklant. Partijen houden het er voor dat leverancier ten aanzien van deverwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin vande Wet Bescherming Persoonsgegevens is.

26.2 Leverancier zal, zoveel alstechnisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door klant na tekomen verplichtingen als bedoeld in artikel 26.1. De kosten verbondenaan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen prijzen envergoedingen van leverancier begrepen en komen voor rekening vanklant.

Art. 27 Aanvang van de dienstverlening; vergoeding

27.1Uitvoering van de door leverancier te verlenen SaaS-dienstbegint binnen een redelijke termijn na het aangaan van deovereenkomst. Klant draagt er zorg voor dat hij onverwijld na hetaangaan van de overeenkomst beschikt over de voor het gebruik van deSaaS-dienst benodigde faciliteiten.

27.2Klant is voor de SaaS-dienst de vergoeding verschuldigd die isopgenomen in de overeenkomst. Bij gebreke van een overeengekomenbetalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de doorleverancier verleende SaaS-dienst telkens per kalendermaand voorafverschuldigd.

Hoofdstuk 4. Programmatuur

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Programmatuur’ zijn,naast de Algemene Bepalingen, van toepassing indien leverancierprogrammatuur anders dan op basis van een SaaS-dienst voor gebruikaan klant ter beschikking stelt.

Art. 28 Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

28.1 Leverancier stelt aan klant opbasis van een gebruikslicentie de overeengekomen computerprogramma’sen de overeengekomen gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd vande overeen komst voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘deprogrammatuur’. Het recht tot gebruik van de programmatuur isniet-exclusief, niet overdraagbaar, niet-verpandbaar enniet-sublicentieerbaar.

28.2 De verplichting totterbeschikkingstelling door leverancier en het gebruiksrecht vanklant strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode vande programmatuur. Het gebruiksrecht van klant strekt zich niet uittot de broncode van de programmatuur. De broncode van deprogrammatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaaktetechnische documentatie worden niet aan klant ter beschikkinggesteld, ook niet indien klant bereid is daarvoor een financiëlevergoeding te betalen.

28.3 Klant zal de overeengekomenbeperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht totgebruik van de programmatuur steeds stipt naleven.

28.4 Indien partijen zijnovereengekomen dat de programmatuur uitsluitend in combinatie metbepaalde apparatuur gebruikt mag worden, is klant gerechtigd bijeventuele storing van de apparatuur de programmatuur voor de duur vande storing op andere apparatuur met dezelfde kwalificaties tegebruiken.

28.5 Leverancier kan verlangen datklant de programma tuurt niet eerder in gebruik neemt dan nadat klantbij leverancier, diens toeleverancier of de producent van deprogrammatuur één of meer codes, benodigd voor hetgebruik, heeft verkregen. Leverancier is steeds gerechtigd technischemaatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voorandere doeleinden dan tussen partijen is overeengekomen. Klant zalnimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de programmatuurte beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

28.6 Klant mag de programmatuuruitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatiegebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voorhet beoogd gebruik. Klant zal de programmatuur niet gebruiken tenbehoeve van derden, bijvoorbeeld in het kader van ‘Software-as-aService’ (SaaS) of ‘outsourcing’.

28.7 Het is klant nimmer toegestaande programmatuur en de dragers waarop de programmatuur is of wordtvastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daaropbeperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel ofonder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.Evenmin zal klant een derde - al dan niet op afstand (online) -toegang geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derdeter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde deprogrammatuur uitsluitend ten behoeve van klant gebruikt.

28.8 Klant zal desgevraagdonverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve vanleverancier uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van deovereengekomen gebruiksbeperkingen. Klant zal op eerste verzoek vanleverancier toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen.Leverancier zal alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die hij in hetkader van een onderzoek van of bij klant verkrijgt, voor zover dieinformatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft,vertrouwelijk behandelen.

28.9 Partijen houden het er voor datde tussen partijen gesloten overeenkomst, voor zover deze deterbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerpheeft, nimmer als koopovereenkomst wordt beschouwd.

28.10 Leverancier is niet verplichttot het onderhoud van de programmatuur en/of het verlenen vanondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur.Indien in afwijking van het vorenstaande leverancier gevraagd wordtonderhoud en/of ondersteuning ten aanzien van de programmatuur teverlenen, kan leverancier verlangen dat klant daarvoor een separateschriftelijke overeenkomst aangaat.

Art. 29 Aflevering en installatie

29.1 Leverancier zal, te zijnerkeuze, de programmatuur op het overeengekomen formaat gegevensdragerof, bij gebreke van afspraken daaromtrent, op een door leverancier tebepalen formaat gegevensdrager afleveren dan wel de programmatuuronline aan klant voor aflevering beschikbaar stellen. Eventueelovereengekomen gebruikersdocumentatie wordt ter keuze van deleverancier in papieren dan wel digitale vorm in een door leverancierbepaalde taal verstrekt.

29.2 Uitsluitend indien zulks isovereengekomen, zal leverancier de programmatuur bij klantinstalleren. Bij gebreke van afspraken daaromtrent zal klant zelf deprogrammatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indiennodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.

Art. 30 Acceptatie

30.1 Indien partijen geenacceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt klant de programmatuurin de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt(‘as is, where is’), derhalve met alle zichtbare enonzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen vanleverancier op grond van de garantieregeling van artikel 34. Invoornoemd geval zal de programmatuur bij de aflevering of, indien eendoor leverancier uit te voeren installatie schriftelijk isovereengekomen, bij de voltooiing van de installatie, gelden alszijnde geaccepteerd door klant.

30.2 Indien tussen partijen eenacceptatietest is overeengekomen, is het bepaalde in de artikelen30.3 tot en met 30.10 van toepassing.

30.3 Daar waar in deze algemenevoorwaarden sprake is van ‘fouten’ wordt daaronderverstaan het substantieel niet voldoen van de programmatuur aan dedoor leverancier schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaaktefunctionele of technische specificaties van de programmatuur, en,ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuurbetreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeen gekomenfunctionele of technische specificaties. Van een fout is alleensprake indien klant deze kan aantonen en deze bovendienreproduceerbaar is. Klant is gehouden van fouten onverwijld meldingte maken. Leverancier heeft geen enkele verplichting met betrekkingtot andere gebreken in of aan de programmatuur dan met betrekking totfouten in de zin van deze algemene voorwaarden.

30.4 Indien een acceptatietest isovereengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na afleveringof, indien een door leverancier uit te voeren installatieschriftelijk is overeengekomen, veertien dagen na voltooiing van deinstallatie. Gedurende de test periode is klant niet gerechtigd deprogramma tuur voor productieve of operationele doeleinden tegebruiken. Klant zal de overeengekomen acceptatie test metgekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepganguitvoeren.

30.5 Indien een acceptatietest isovereengekomen, is klant verplicht te toetsen of de afgeleverdeprogrammatuur beantwoordt aan de door leverancier schriftelijk,uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technischespecificaties en, indien en voor zover de programmatuur geheel ofgedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijkuitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.

30.6 De programmatuur zal tussenpartijen gelden als geaccepteerd: indien partijen een acceptatietestzijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan welindien leverancier vóór het einde van de testperiodeeen testrapport als bedoeld in artikel 30.7 ontvangt: op het momentdat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderdde aanwezigheid van fouten die volgens artikel 30.8 aan acceptatieniet in de weg staan, dan wel indien klant enig gebruik maakt van deprogrammatuur voor productieve of operationele doeleinden: op hetmoment van de desbetreffende ingebruikneming. 30.7 Indien bij hetuitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat deprogrammatuur fouten bevat, zal klant uiterlijk op de laatste dag vande testperiode de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk,gedetailleerd en begrijpelijk aan leverancier rapporteren.Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde foutenbinnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij leveranciergerechtigd is tijdelijke oplossingen, programma omwegen of probleemvermijdende beperkingen aan te brengen.

30.7 Klant mag de acceptatie van deprogrammatuur niet onthouden om redenen die niet verband houden metde tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomenspecificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten,zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikneming vande programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd deverplichting van leverancier om deze kleine fouten in het kader vande garantieregeling van artikel 34 te herstellen. Acceptatie magvoorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de programmatuurdie slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetischeaspecten van gebruikersinterfaces.

30.8 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordtafgeleverd en getest, doet de niet-acceptatie van een bepaalde faseen/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/ofeen ander onderdeel.

30.9 Acceptatie van de programmatuurop een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg datleverancier gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingenbetreffende de terbeschikkingstelling en aflevering van deprogrammatuur en, indien tevens de installatie van de programmatuurdoor leverancier is overeengekomen, van zijn verplichtingenbetreffende de installatie. Acceptatie van de programmatuur doetniets af aan de rechten van klant op grond van artikel 30.8betreffende kleine gebreken en artikel 34 betreffende de garantie.

Art. 31 Beschikbaarstelling

31.1 Leverancier zal deprogrammatuur binnen een redelijke termijn na het aangaan van deovereenkomst aan klant ter beschikking stellen.

31.2 Onverwijld nadat deovereenkomst is geëindigd, zal klant alle in zijn bezit zijndeexemplaren van de programmatuur aan leverancier retourneren. Indienis overeengekomen dat klant bij het einde van de overeenkomst dedesbetreffende exemplaren zal vernietigen, zal klant van zodanigevernietiging leverancier onverwijld schriftelijk melding maken.Leverancier is bij of na het einde van de overeenkomt niet verplichtbijstand te verlenen met het oog op een door klant gewenstedataconversie.

Art. 32 Gebruiksrechtvergoeding

32.1 De voor het recht tot gebruikdoor klant te betalen vergoeding is verschuldigd op de overeengekomentijdstippen, of bij gebreke van een overeengekomen tijdstip:

a. indien partijen niet zijn overeengekomen dat leverancier zorgdraagt voor installatie van de programmatuur:

b. indien partijen zijn overeengekomen dat leverancier zorg draagtvoor installatie van de programmatuur:

Art. 33 Wijzigingen in de programmatuur

33.1 Behoudens uitzonderingen in dewet bepaald, is klant niet gerechtigd de programmatuur geheel ofgedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijketoestemming van leverancier. Leverancier is gerechtigd zijntoestemming te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden. Klantdraagt het volle risico van alle door of in opdracht van klant doorderden - al dan niet met toestemming van leverancier - aangebrachtewijzigingen.

Art. 34 Garantie

34.1 Leverancier zal zich naar bestevermogen inspannen fouten binnen een redelijke termijn te herstellenindien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of,indien een acceptatietest is overeen gekomen, binnen drie maanden naacceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijngemeld. Leverancier staat er niet voor in dat de programmatuurgeschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik. Leveranciergarandeert evenmin dat de programmatuur zonder onderbreking zalwerken en/of dat steeds alle fouten worden verbeterd. Het herstelwordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht vanklant is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk gevalleverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstelin rekening zal brengen.

34.2 Leverancier kan volgens zijngebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengenindien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik vanklant of van andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken. Deherstelverplichting vervalt indien klant zonder schriftelijketoestemming van leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen.

34.3 Herstel van fouten geschiedt opeen door leverancier te bepalen locatie en wijze. Leverancier isgerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen ofprobleem vermijdende beperkingen in de programma tuur aan te brengen.

34.4 Leverancier is nimmer gehoudentot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

34.5 Leverancier heeft geen enkeleverplichting van welke aard of inhoud dan ook ter zake van fouten diena afloop van de in artikel 34.2 bedoelde garantieperiode zijngemeld.

Art. 35 Programmatuur van toeleveranciers

35.1 Indien en voor zoverleverancier programmatuur van derden aan klant ter beschikking stelt,zullen, voor wat betreft die programmatuur, de (licentie) voorwaardenvan desbetreffende derden in de verhouding tussen leverancier enklant van toe passing zijn, met terzijdestelling van de daarvanafwijkende bepalingen in deze algemene voorwaar den, mits detoepasselijkheid van de (licentie) voorwaarden van die derden doorleverancier schriftelijk aan klant is verteld en die voorwaardenbovendien vóór of bij het sluiten van de overeenkomstaan klant zijn verstrekt. In afwijking van voorgaande zin komt aanklant geen beroep toe op een nalaten van leverancier om te voldoenaan voornoemde informatieverplichting, indien klant een partijbetreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.

35.2 Indien en voor zover debedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen klant enleverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassingte zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde indeze algemene voorwaarden onverkort.

Hoofdstuk 5. Ontwikkeling programmatuur en websites

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Ontwikkeling programmatuur enwebsites’ zijn, naast de Algemene Bepalingen en de bepalingenvan het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassingindien leverancier programmatuur en/of een website ten behoeve vanklant ontwerpt en/of ontwikkelt en eventueel de programmatuur en/ofwebsite installeert.

Art. 36 Specificaties en ontwikkeling van programmatuur/website

36.1 Indien niet reeds vóór of bij het aangaan van deovereenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelenprogrammatuur of website aan leverancier zijn verstrekt, zullenpartijen in goed overleg schriftelijk specificeren welkeprogrammatuur of website ontwikkeld zal worden en op welke manier deontwikkeling zal geschieden.

36.2 Leverancier zal deprogrammatuur en/of website met zorg ontwikkelen, éénen ander met inachtneming van de uitdrukkelijk overeengekomenspecificaties of het ontwerp en - in voorkomend geval - metinachtneming van de met klant schriftelijk overeengekomenprojectorganisatie, methoden, technieken en/of procedures. Alvorensmet de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan leverancierverlangen dat klant zich schriftelijk akkoord verklaart met despecificaties of het ontwerp.

36.3 Indien partijen eenontwikkelmethode gebruiken die zich kenmerkt door het uitgangspuntdat het ontwerpen en/of ontwikkelen van (onderdelen van) deprogrammatuur of website op iteratieve wijze geschiedt (bijvoorbeeldScrum), aanvaarden partij en dat de werkzaamheden bij aanvang nietzullen worden verricht op basis van volledige of volledig uitgewerktespecificaties en tevens dat specificaties, welke al dan niet bijaanvang van de werkzaamheden zijn overeengekomen, tijdens deuitvoering van de overeenkomst in goed overleg kunnen wordenaangepast met inachtneming van de projectaanpak die bij dedesbetreffende ont wikkelmethode behoort. Partijen zullen tijdens deuitvoering van de overeenkomst gezamenlijk in goed overlegbeslissingen nemen met betrekking de specificaties die voor devolgende fase van het project (bijvoorbeeld een ‘time-box’)en/of voor de volgende deelontwikkeling gelden. Klant aanvaardt hetrisico dat de programmatuur en/of de website niet noodzakelijkerwijsaan alle specificaties zullen beantwoorden. Klant zal zorg dragenvoor een permanente, actieve en door de organisatie van klantgedragen inbreng en medewerking van relevante eindgebruikers, ondermeer ten aanzien van het testen en ten aanzien van (nadere)besluitvorming. Klant garandeert dat de door hem ingezettemedewerkers welke worden benoemd in sleutel posities, beschikken overde voor deze positie benodigde beslissingsbevoegdheden. Klantwaarborgt voortvarendheid van de door hem tijdens de uitvoering vande overeenkomst te nemen voortgangsbeslissingen. Bij gebreke vantijdige en duidelijke voortgangsbeslissingen van de zijde van klantconform de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethodebehoort, is leverancier gerechtigd - doch niet verplicht - de naarzijn oordeel passende beslissingen te nemen.

36.4 Indien partijen gebruik makenvan een ontwikkel methode zoals bedoeld in artikel 36.3, dan is hetbepaalde in artikel 30.1, artikel 30.4 tot en met 30.8 en artikel34.1 niet van toepassing. Klant aanvaardt de programmatuur en/ofwebsite in de staat waarin deze zich op het moment van het einde vande laatste ontwikkelfase bevindt (‘as is, where is’).Leverancier is na de laatste ontwikkelfase niet gehouden tot herstelvan fouten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

36.5 Bij gebreke van specifiekeafspraken daaromtrent zal leverancier de ontwerp- en/ofontwikkelwerkzaamheden binnen een redelijke, door hem te bepalentermijn na het aangaan van de overeenkomst aanvangen.

36.6 Desgevraagd zal klant leverancier in de gelegenheid stellen dewerkzaamheden buiten de gebruikelijke werkdagen en werktijden opkantoor of locatie van klant te verrichten.

36.7 In de prestatieverplichtingenvan leverancier ten aanzien van de ontwikkeling van een website zijnniet begrepen het ter beschikking stellen van een zogeheten ‘contentmanagement systeem’.

36.8 In de prestatieverplichtingenvan leverancier zijn niet begrepen het onderhoud van de programmatuuren/of de website, en/of het verlenen van ondersteuning (support) aangebruikers en/of beheerders daarvan. Indien in afwijking van hetvorenstaande door leverancier tevens onderhoud en/of ondersteuningverleend moet worden, kan leverancier verlangen dat klant daarvooreen separate schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze werkzaamhedenworden separaat tegen de gebruikelijke tarieven van leverancier inrekening gebracht.

Art. 37 Aflevering, installatie en acceptatie

31.1 Het bepaalde in artikel 29inzake aflevering en installatie is van overeenkomstige toepassing.

31.2 Tenzij leverancier op grond vande overeenkomst de programmatuur en/of website op zijn eigencomputersysteem ten behoeve van klant zal ‘hosten’, zalleverancier de website op een door hem te bepalen informatiedrager enin een door hem te bepalen vorm aan klant afleveren dan wel onlineaan klant voor aflevering beschikbaar stellen.

31.3 Het bepaalde in artikel 30 vandeze algemene voorwaarden inzake acceptatie is van overeenkomstigetoepassing.

Art. 38 Gebruiksrecht

38.1 Leverancier stelt de inopdracht van klant ontwikkelde programmatuur en/of website en deeventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aanklant ter beschikking.

38.2 Slechts indien dit schriftelijkis overeengekomen, zal de broncode van de programmatuur en de bij deontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatieaan klant ter beschikking worden gesteld, in welk geval klantgerechtigd zal zijn wijzigingen in de programmatuur aan te brengen.

38.3 Leverancier is niet gehoudentot ter beschikking stelling van de voor het gebruik en/of onderhoudvan de programmatuur benodigde hulpprogrammatuur en programma- ofdatabibliotheken.

38.4 Het bepaalde in artikel 28inzake gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen is van overeenkomstigetoe passing.

38.5 Slechts indien uit de inhoudvan de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk blijkt dat alleontwerp- en ontwikkelkosten volledig en uitsluitend door klant wordengedragen, gelden - zulks in afwijking van het bepaalde in artikel38.4 - voor klant geen beperkingen in het recht tot gebruik van deprogrammatuur en/of website.

Art. 39 Vergoeding

39.1 Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema zijn allebedragen die betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen vanprogrammatuur en/of websites telkens per kalendermaand achterafverschuldigd.

39.2 In de prijs voor deontwikkelwerkzaamheden is tevens de vergoeding voor het recht totgebruik van de programmatuur of website gedurende de looptijd van deovereenkomst begrepen.

39.3 In de vergoeding voor deontwikkeling van de programmatuur is niet begrepen een vergoedingvoor de door klant benodigde hulpprogrammatuur en programma- endatabibliotheken, eventuele installatiediensten en eventueleaanpassing en/of onderhoud van de programmatuur. Evenmin is in devergoeding begrepen het verlenen van ondersteuning (support) aangebruikers ervan.Art. 40 Garantie

40.1 Het bepaalde in artikel 34inzake garantie is van overeenkomstige toepassing.

40.2 Leverancier staat er niet voorin dat de door hem ontwikkelde website goed werkt in samenhang metalle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andereprogrammatuur. Leverancier staat er evenmin voor in dat de websitegoed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.

Hoofdstuk 6. Onderhoud van programmatuur en support

De in dit hoofdstuk ‘Onderhoud van programmatuur en support’opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van dezealgemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancierdiensten verricht op het gebied van onderhoud van programmatuur enondersteuning (support) bij het gebruik van programmatuur.

Art. 41 Onderhoudsdiensten

41.1 Indien overeengekomen verrichtleverancier onder houd met betrekking tot de in de overeenkomstbepaalde programmatuur. De onderhoudsverplichting omvat het herstelvan fouten in de programmatuur in de zin van artikel 30.3 en - zulksuitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen - het terbeschikking stellen van nieuwe versies van de programmatuurovereenkomstig artikel 42.

41.2 Klant zal geconstateerde foutenin de programmatuur gedetailleerd melden. Na ontvangst van de meldingzal leverancier zich overeenkomstig zijn gebruikelijke proceduresnaar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/ofverbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van deprogrammatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie enhet versie- en releasebeleid van leverancier op de door leverancierte bepalen wijze en termijn aan klant ter beschikking worden gesteld.Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan welprogrammaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in deprogrammatuur aan te brengen. Klant zal zelf de gecorrigeerdeprogrammatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie van deprogrammatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indiennodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.

41.3 Het bepaalde in de artikelen34.3 en 34.4 is van overeenkomstige toepassing.

41.4 Indien leverancier hetonderhoud online verricht, zal klant tijdig zorg dragen voor eendeugdelijke infrastructuur en netwerkfaciliteiten.

41.5 Klant zal alle door leverancierverlangde medewerking aan het onderhoud verlenen, daaronder begrepende tijdelijke staking van het gebruik van de programmatuur en hetmaken van een back-up van alle data.

41.6 Indien het onderhoud betrekkingheeft op programmatuur die niet door leverancier zelf aan klant isgeleverd, zal klant, indien leverancier dit voor het onderhoud nodigof wenselijk acht, de broncode en de technische(ontwikkel-)documentatie van de programmatuur (waaronder begrependatamodellen, ontwerpen, change-logs e.d.) ter beschikking stellen.Klant staat er voor in dat hij gerechtigd is tot zodanigeterbeschikkingstelling. Klant verleent leverancier het recht om deprogrammatuur, inclusief de broncode en technische(ontwikkel)documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader vanhet uitvoeren van het overeengekomen onderhoud.

41.7 Het onderhoud door leverancierlaat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van klant voor het beheervan de programmatuur, waaronder controle van de instellingen en dewijze waarop de resultaten van het gebruik van de programmatuurworden ingezet. Klant zal zelf (hulp)programmatuur installeren,inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikteapparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en dedoor klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

Art. 42 Nieuwe versies van programmatuur

42.1 Het onderhoud omvat deterbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuuruitsluitend indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.Indien het onderhoud de terbeschikkingstelling van nieuwe versies vande programmatuur omvat, dan vindt die terbeschikkingstelling plaatster discretie van leverancier.

42.2 Drie maanden na het beschikbaarstellen van een verbeterde versie is leverancier niet meer verplichttot het herstellen van fouten in de voorgaande versie en tot hetverlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot eenvoorgaande versie.

42.3 Leverancier kan verlangen datvoor de terbeschikkingstelling van een versie met nieuwefunctionaliteit klant een nadere schriftelijke overeenkomst metleverancier aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een naderevergoeding wordt betaald. Leverancier kan uit een vorige versie vande programmatuur functionaliteit ongewijzigd overnemen, maar staat erniet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevatals de voorgaande versie. Leverancier is niet gehouden specifiek voorklant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van deprogrammatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

42.4 Leverancier kan van klantverlangen dat hij zijn systeem (apparatuur, programmatuur e.d.)aanpast indien dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van eennieuwe versie van de programmatuur.

Art. 43 Supportdiensten

43.1Indien de dienstverlening van leverancier op grond van deovereenkomst tevens ondersteuning (support) aan gebruikers en/ofbeheerders van de programmatuur omvat, zal leverancier telefonisch ofper e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de inde overeenkomst genoemde programmatuur. Leverancier kan voorwaardenstellen aan de kwalificaties en het aantal personen dat voorondersteuning in aanmerking komt. Leverancier zal deugdelijkonderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijnin behandeling nemen volgens de bij hem gebruikelijke procedures.Leverancier staat niet in voor de juistheid, volledigheid oftijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordtverricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden vanleverancier.

43.2Indien de dienstverlening van leverancier op grond van deovereenkomst tevens het verlenen van zogeheten ‘standby-diensten’omvat, zal leverancier één of meer personeelsledenbeschikbaar houden tijdens de in de overeenkomst genoemde dagen en opde daarin genoemde tijden. In dat geval is klant gerechtigd bijspoedeisendheid de ondersteuning van de beschikbaar gehoudenpersoneelsleden in te roepen indien er sprake is van een ernstigestoring in het functioneren van de programmatuur. Leverancier staater niet voor in dat alle storingen tijdig zullen worden verholpen.

43.3 Hetonderhoud en de andere overeengekomen diensten als bedoeld in dithoofdstuk worden uitgevoerd met ingang van de dag waarop deovereenkomst is aangegaan, tenzij partijen schriftelijk anders zijnovereengekomen.

Art. 44 Vergoeding

44.1 Bij gebreke van eenuitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen diebetrekking hebben op onderhoud van programmatuur en de andere in deovereenkomst vastgelegde diensten als bedoeld in dit hoofdstuktelkens vooraf per kalendermaand verschuldigd.

44.2 Bedragen ter zake het onderhoudvan de programmatuur en de andere in de overeenkomst vastgelegdediensten als bedoeld in dit hoofdstuk zijn verschuldigd vanaf aanvangvan de overeenkomst. De vergoeding voor onderhoud en andere dienstenis verschuldigd ongeacht of klant de programmatuur in gebruik heeft(genomen) of gebruik maakt van de mogelijkheid tot onderhoud ofondersteuning.

Hoofdstuk 7. Advisering en consultancy

De in dit hoofdstuk ‘Advisering en consultancy’ opgenomenbepalingen zijn, naast de Algemene

Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van hethoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indienleverancier diensten verleent op het gebied van advisering enconsultancy.

Art. 45 Uitvoering advies en consultancydiensten

45.1 De doorlooptijd van eenopdracht op het gebied van consultancy of advisering is afhankelijkvan diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van degegevens en informatie die klant verstrekt en de medewerking vanklant en relevante derden. Tenzij schriftelijk anders isovereengekomen, zal leverancier zich daarom niet tevoren verbindenaan een door looptijd van de opdracht.

45.2 De dienstverlening vanleverancier wordt uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagenen -tijden van leverancier.

45.3 Het gebruik dat klant maakt vaneen door leverancier afgegeven advies en/of consultancyrapport issteeds voor risico van klant. De bewijslast dat (de wijze van)advies- en consultancydiensten niet voldoen aan wat schriftelijk isovereengekomen of aan wat van een redelijk handelend en bekwaamleverancier mag worden verwacht, berust geheel bij klant,onverminderd het recht van leverancier met alle middelen tegenbewijste leveren. 45.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanleverancier is klant niet gerechtigd een mededeling aan een derde tedoen over de werkwijze, de methoden en technieken van leverancieren/of de inhoud van de adviezen of rapportages van leverancier. Klantzal de adviezen of rapportages van leverancier niet aan een derdeverstrekken of anderszins openbaar maken.

Art. 46 Rapportage

46.1 Leverancier zal klant op deschriftelijk overeengekomen wijze periodiek informeren over deuitvoering van de werkzaamheden. Klant zal leverancier schriftelijkop voorhand omstandigheden melden die voor leverancier van belangzijn of kunnen zijn, zoals de wijze van rapporteren, de vraagpuntenwaarvoor klant aandacht wenst, prioriteitenstelling van klant,beschikbaarheid van middelen en personeel van klant en bijzondere ofvoor leverancier mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden.Klant zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisnemingvan de door leverancier verstrekte inlichtingen binnen de organisatievan klant en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen enleverancier hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 47 Vergoeding

47.1 Bij gebreke van eenuitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle vergoedingendie betrekking hebben op door leverancier verleende diensten alsbedoeld in dit hoofdstuk telkens per kalendermaand achterafverschuldigd.

Hoofdstuk 8. Detacheringsdiensten

De in dit hoofdstuk ‘Detacheringsdiensten’ opgenomenbepalingen zijn, naast de Algemene

Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van hethoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indienleverancier een of meer medewerkers aan klant ter beschikking steltteneinde onder toezicht en leiding van klant werkzaam te zijn.

Art. 48 Detacheringsdiensten

48.1 Leverancier zal de in deovereenkomst genoemde medewerker aan klant ter beschikking stellen omonder leiding en toezicht van klant werkzaamheden te verrichten. Deresultaten van de werkzaamheden zijn voor risico van klant. Tenzijschriftelijk anders overeengekomen, zal de medewerker veertig uur perweek tijdens de voor leverancier gebruikelijke werkdagen aan klantter beschikking worden gesteld.

48.2 Klant kan de ter beschikkinggestelde medewerker slechts inzetten voor andere dan deovereengekomen werkzaamheden indien leverancier daarmee voorafschriftelijk heeft ingestemd.

48.3 Het is klant slechts toegestaande ter beschikking gestelde medewerker aan een derde door te lenen omonder leiding en toezicht van die derde werkzaam te zijn indien ditschriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

48.4 Leverancier zal zich er voorinspannen dat de ter beschikking gestelde medewerker gedurende deduur van de overeenkomst beschikbaar blijft voor arbeid tijdens deovereengekomen dagen, behoudens bij ziekte of uitdiensttreding van demedewerker. Ook indien de overeenkomst is aangegaan met het oog opuitvoering door een bepaalde persoon, is leverancier steedsgerechtigd na overleg met klant deze persoon te vervangen door éénof meerdere personen met dezelfde kwalificaties.

48.5 Klant is gerechtigd omvervanging van de ter beschikking gestelde medewerker te verzoeken(i) indien de ter beschikking gestelde medewerker aantoonbaar nietaan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en klant ditbinnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden gemotiveerdaan leverancier kenbaar maakt, dan wel (ii) ingeval van langdurigeziekte of uitdiensttreding van de ter beschikking gesteldemedewerker. Leverancier zal aan het verzoek onverwijld met prioriteitaandacht geven. Leverancier staat er niet voor in dat vervangingsteeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet onverwijldmogelijk is, vervallen de aanspraken van klant op verdere nakomingvan de overeenkomst evenals alle aanspraken van klant wegensniet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van klantbetreffende de verrichte werkzaamheden blijven onverminderd in stand.

Art. 49 Duur van de detacheringsovereenkomst

49.1 In afwijking van wat bepaald isin artikel 4 van deze algemene voorwaarden geldt dat indien partijenomtrent de duur van detachering niets zijn overeengekomen, deovereenkomst een looptijd heeft voor onbepaalde duur, in welk gevalvoor elk der partijen een opzegtermijn van éénkalendermaand geldt na de eventuele initiële looptijd. Opzeggingdient schriftelijk te geschieden.

Art.50 Arbeidsduur, werktijden en arbeidsomstandigheden

50.1 De werktijden, rusttijden enarbeidsduur van de ter beschikking gestelde medewerker zijn gelijkaan de bij klant gebruikelijke tijden en duur. Klant staat er voor indat de werk- en rusttijden en de arbeidsduur voldoen aan de ter zakerelevante wet- en regelgeving.

50.2 Klant zal leverancierinformeren omtrent een voorgenomen (tijdelijke) sluiting van zijnbedrijf of organisatie.

50.3 Klant is jegens leverancier ende ter beschikking gestelde medewerker gehouden tot nakoming van derelevante wet- en regelgeving op het gebied van de veiligheid van dewerkplek en de arbeidsomstandigheden.

Art. 51 Overwerkvergoeding en reistijd

51.1 Indien de ter beschikkinggestelde medewerker in opdracht of op verzoek van klant per daglanger werkt dan het overeengekomen of gebruikelijke aantal werkurendan wel werkzaam is buiten de bij leverancier gebruikelijkewerkdagen, is klant voor deze uren het overeengekomen overwerktariefof, bij gebreke van een overeengekomen overwerktarief, het bijleverancier gebruikelijke overwerktarief verschuldigd. Desgevraagdzal leverancier klant informeren over de geldende overwerktarieven.

51.2 Kosten en reistijd zullen aanklant in rekening worden gebracht overeenkomstig de bij leveranciergebruikelijke regels en maatstaven. Desgevraagd zal leverancier klantinformeren over de daarvoor gebruikelijke regels en maatstaven.

Art.52 Inlenersaansprakelijkheid en overige aansprakelijkheid

51.1 Leverancier zal zorg dragenvoor de tijdige en volledige afdracht van de voor de ter beschikkinggestelde medewerker in verband met de overeenkomst met klant tebetalen loonbelasting, premies voor sociale verzekeringen enomzetbelasting. Leverancier vrijwaart klant voor alle vorderingen vande belastingdienst dan wel van de instanties voor uitvoering vansociale verzekeringswetgeving die vanwege de overeenkomst met klantverschuldigd zijn, onder de voorwaarde dat klant leverancieronverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud vande vordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen vaneventuele schikkingen, geheel overlaat aan leverancier. Klant zaldaartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aanleverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van klant, tegendeze vorderingen te verweren.

51.2 Leverancier aanvaardt geenaansprakelijkheid voor de kwaliteit van de resultaten vanwerkzaamheden die onder toezicht en leiding van klant tot stand zijngekomen.

Hoofdstuk 9. Opleiding en Trainingen

De in dit hoofdstuk ‘Opleidingen en Trainingen’ opgenomenbepalingen zijn, naast de Algemene

Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van hethoofdstuk

‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancierdiensten, onder welke naam en op welke wijze dan ook (bijv. inelektronische vorm), verleent op het gebied van onderwijs,opleidingen, workshops, trainingen, seminars en dergelijke (hierna tenoemen: opleiding).

Art. 53 Aanmelding en annulering

53.1 Een aanmelding voor eenopleiding dient schriftelijk te geschieden en is bindend nabevestiging door leverancier.

53.2 Klant draagt deverantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van de opleidingvoor de deelnemers. Het ontbreken van de vereiste voorkennis bij eendeelnemer doet niets af aan de verplichtingen van klant op grond vande overeenkomst. Het is klant toegestaan een deelnemer voor eenopleiding te vervangen door een andere deelnemer na voorafgaandeschriftelijke toestemming van leverancier.

53.3 Indien het aantal aanmeldingendaartoe naar het oordeel van leverancier aanleiding geeft, isleverancier gerechtigd de opleiding te annuleren, te combineren metéén of meerdere opleidingen, of deze op een lateredatum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

Leverancier behoudt zich het recht voor de locatie van de opleidingte wijzigen. Leverancier is gerechtigd organisatorische eninhoudelijke wijzigingen in een opleiding aan te brengen.

53.4 De gevolgen van een annuleringvan deelname aan een opleiding door klant of deelnemers wordenbeheerst door de bij leverancier gebruikelijke regels. Een annuleringdient altijd schriftelijk en voorafgaand aan de opleiding of hetdesbetreffende onderdeel daarvan te geschieden. Annulering of nietverschijning doen niets af aan de betaalverplichtingen die klant opgrond van de overeenkomst heeft.Art. 54 Uitvoering opleiding

54.1 Klant aanvaardt datleverancier de inhoud en diepgang van de opleiding bepaalt.

54.2 Klant zal de deelnemersinformeren over en toezien op de naleving door deelnemers van deverplichtingen uit de overeenkomst en de door leverancier voorgeschreven (gedrags)regels voor deelname aan de opleiding.

54.3 Indien leverancier bij deuitvoering van de opleiding gebruik maakt van eigen apparatuur ofprogrammatuur, staat leverancier er niet voor in dat deze apparatuurof programmatuur foutloos is of zonder onderbrekingen functioneert.Indien leverancier de opleiding uitvoert op locatie van klant, zalklant zorg dragen voor de beschikbaarheid van deugdelijk werkendeapparatuur en programmatuur.

54.4 Het afnemen van een examen ofeen toets maakt niet deel uit van de overeenkomst.

54.5 Voor de ten behoeve van deopleiding ter beschikking gestelde of vervaardigde documentatie,opleidingsmaterialen of -middelen is klant een separate vergoedingverschuldigd. Het voorgaande geldt eveneens voor eventueleopleidingscertificaten of duplicaten hiervan.

54.6 Indien de opleiding op basisvan e-learning wordt aangeboden, zijn de bepalingen van het‘Hoofdstuk Software-as-a-Service (SaaS)’ zoveel mogelijkvan overeenkomstige toepassing.

Art. 55 Prijs en betaling

55.1 Leverancier kan verlangen datklant vóór de aanvang van de opleiding de ter zakeverschuldigde vergoedingen betaalt. Leverancier kan deelnemersuitsluiten van deelname indien klant heeft nagelaten voor tijdigebetaling zorg te dragen, zulks onverlet alle overige rechten vanleverancier.

55.2 Tenzij leverancieruitdrukkelijk heeft aangegeven dat de opleiding is vrijgesteld vanBTW in de zin van artikel 11 van de Wet op de Omzetbelasting 1968, isklant over de vergoeding tevens BTW verschuldigd. Leverancier is nahet aangaan van de overeenkomst gerechtigd zijn prijzen aan te passenbij eventuele wijziging van het bij of krachtens wet vastgestelderegime van BTW voor opleidingen.

Hoofdstuk 10. Hosting

De in dit hoofdstuk ‘Hosting’ opgenomen bepalingen zijn,naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en debepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, vantoepassing indien leverancier diensten, onder welke naam dan ookverleent op het gebied van ‘hosting’ en aanverwantediensten.

Art. 56 Hostingdiensten

56.1 Leverancier zal de met klantovereengekomen hostingdiensten verrichten.

56.2 Indien de overeenkomst deterbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur tot voorwerpheeft, zal klant de overeengekomen schijfruimte niet over schrijden,tenzij de overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. Deovereenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte opeen uitsluitend en specifiek voor klant gereserveerde server alleenindien dat schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Allegebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting vansystemen en infrastructuur is beperkt tot de tussen partijenovereengekomen maxima. Het dataverkeer dat in een bepaalde periodedoor klant niet is gebruikt, zal niet kunnen worden overgedragen naareen volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomenmaxima zal leverancier een extra vergoeding in rekening brengenovereenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.

56.3 Klant is verantwoordelijk voorhet beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik vande hostingdienst en de wijze waarop de resultaten van de dienstworden ingezet. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrentzal klant zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten,parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikteapparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen endoor klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. Leverancieris niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

56.4 Uitsluitend indien ditschriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, heeft de overeenkomsttevens het verzorgen of ter beschikking stellen van back-up-,uitwijk- en recoverydiensten tot voorwerp.

56.5 Leverancier kan dehostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellenvoor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Leverancier zal debuitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, dezezo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en deze, naargelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met klant.

56.6 Indien leverancier op grond vande overeenkomst diensten voor klant verricht met betrekking tot eendomeinnaam, zoals de aanvraag, verlenging of vervreemding ofoverdracht aan een derde, dan dient klant de regels en werkwijze vande desbetreffende instantie(s) in aanmerking te nemen. Desgevraagdzal leverancier een schriftelijk exemplaar van die regels aan klantverstrekken. Leverancier aanvaardt uitdrukkelijk geenverantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van dedienstverlening of het behalen van de door klant beoogde resultaten.Klant is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kostenvolgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomentarieven, de bij leverancier gebruikelijke tarieven, verschuldigd.Leverancier staat er niet voor in dat een door klant gewenstedomeinnaam aan klant wordt toegekend.

Art. 57 Notice and Take Down

57.1 Klant zal zich te allen tijdezorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen, in hetbijzonder door de intellectuele eigendomsrechten en overige rechtenvan derden te eerbiedigen, de privacy van derden te respecteren, nietin strijd met de wet gegevens te verspreiden, zich geen ongeoorloofdetoegang tot systemen te verschaffen, geen virussen of andereschadelijke programma’s of data te verspreiden en zich teonthouden van strafbare feiten en schending van enig anderewettelijke verplichting.

57.2 Teneinde aansprakelijkheidjegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, isleverancier steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake eenhandelen of nalaten van of voor risico van klant. Klant zal op eersteschriftelijk verzoek van leverancier data en/of informatie onverwijldvan de systemen van leverancier verwijderen, bij gebreke waarvanleverancier gerechtigd is naar keuze de data en/of informatie zelf teverwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Leverancier isvoorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van debepaling van artikel 57.1 aan klant per onmiddellijk en zondervoorafgaande aankondiging de toegang tot zijn systemen te ontzeggen.Het voorgaande laat onverlet eventuele overige maatregelen of deuitoefening van andere wettelijke en contractuele rechten doorleverancier jegens klant. Leverancier is in dat geval tevensgerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen,zonder deswege jegens klant aansprakelijk te zijn.

57.3 Van leverancier kan nietverlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aansprakenvan derden of van het verweer van klant te vormen of op enigerleiwijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en klant.Klant zal zich ter zake met de desbetreffende derde hebben teverstaan en leverancier schriftelijk en deugdelijk onderbouwd metbescheiden informeren.

Hoofdstuk 11. Koop van apparatuur

De in dit hoofdstuk ‘Koop van apparatuur’ opgenomenbepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemenevoorwaarden, van toepassing indien leverancier apparatuur van welkeaard dan ook en/of andere zaken (stoffelijke objecten) aan klantverkoopt.

Art. 58 Koop en verkoop

58.1 Leverancier verkoopt deapparatuur en/of andere zaken naar aard en aantal zoals schriftelijkovereengekomen, gelijk klant deze van leverancier koopt.

58.2 Leverancier staat er niet voorin dat de apparatuur en/of zaken bij aflevering geschikt zijn voorhet feitelijke en/of door klant beoogde gebruik, tenzij in deschriftelijke overeenkomst de gebruiksdoeleinden duidelijk en zondervoorbehoud zijn gespecificeerd.

58.3 In de verkoopverplichting vanleverancier zijn niet begrepen montage- en installatiematerialen,programmatuur, ver- en gebruiksartikelen, batterijen, stempels,inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires.

58.4 Leverancier staat er niet voorin dat de bij de apparatuur en/of zaken behorende montage-,installatie- en gebruiksvoorschriften foutloos zijn en dat deapparatuur en/of zaken de eigenschappen bezitten die in dezevoorschriften zijn vermeld.

Art. 59 Aflevering

59.1 De door leverancier aan klantverkochte apparatuur en/of zaken zullen aan klant af magazijn wordengeleverd. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zalleverancier

de aan klant verkochte zaken afleveren of laten afleveren op een doorklant aan te wijzen plaats. In dat geval zal leverancier klant, zomogelijk tijdig vóór de aflevering, in kennis stellenvan het tijdstip waarop hij of de ingeschakelde vervoerder voornemensis de apparatuur en/of zaken af te leveren.

59.2 In de koopprijs van deapparatuur en/of zaken zijn niet begrepen de kosten van vervoer,verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen,e.d. Deze kosten worden in voorkomend geval aan klant in rekeninggebracht.

59.3 Indien klant leverancierverzoekt tot verwijdering van oude materialen (zoals netwerken,kasten, kabelgoten, verpakkingsmaterialen, apparatuur) dan wel indienleverancier daartoe wettelijk verplicht is, kan leverancier ditverzoek door middel van een schriftelijke opdracht accepteren tegende bij hem gebruikelijke tarieven. Indien en voor zover hetleverancier wettelijk niet is toegestaan betaling van een vergoedingte verlangen (bijv. in het kader van de zogeheten ‘oud voornieuw regeling’), zal hij deze vergoeding in voorkomend gevalniet van klant vragen.

59.4 Indien partijen ditschriftelijk zijn overeengekomen, zal leverancier de apparatuur en/ofzaken (laten) installeren, (laten) configureren en/of (laten)aansluiten. In de eventuele verplichting tot installatie en/ofconfiguratie van apparatuur door leverancier is niet inbegrepen hetuitvoeren van dataconversie en het installeren van software.Leverancier is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen vaneventueel benodigde vergunningen.

59.5 Leverancier is steedsgerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.

Art. 60 Proefopstelling

60.1 Slechts indien dit schriftelijkis overeengekomen, zal leverancier gehouden zijn tot het plaatsen vaneen proefopstelling met betrekking tot de apparatuur waarvoor klantbelangstelling heeft. Leverancier mag aan een proefopstelling(financiële) voorwaarden verbinden. Een proefopstelling behelsthet tijdelijk op zicht plaatsen van apparatuur in eenstandaarduitvoering, exclusief accessoires, in een door klant terbeschikking te stellen ruimte, alvorens klant definitief besluit dedesbetreffende apparatuur wel of niet te kopen. Klant isaansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies vanapparatuur die onderdeel uitmaakt van een proefopstelling.

Art. 61 Omgevingseisen

61.1 Klant draagt zorg voor eenomgeving die voldoet aan de door leverancier gespecificeerdevereisten voor de apparatuur en/of zaken, onder meer betreffende detemperatuur, luchtvochtigheid en technische omgevingseisen.

61.2 Klant draagt ervoor zorg datdoor derden uit te voeren werkzaamheden, zoals bouwkundigewerkzaamheden, adequaat en tijdig worden verricht.

Art. 62 Garantie

62.1 Leverancier zal zich er naarbeste vermogen voor inspannen materiaal- en fabricagefouten in deverkochte apparatuur en/of andere verkochte zaken, alsmede inonderdelen die door leverancier in het kader van garantie zijngeleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indiendeze fouten binnen een periode van drie maanden na afleveringgedetailleerd omschreven bij leverancier zijn gemeld. Indien herstelnaar het redelijk oordeel van leverancier niet mogelijk is, herstelte lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijnverbonden, is leverancier gerechtigd de apparatuur en/of de zakenkosteloos te vervangen door andere, soortgelijke, maar nietnoodzakelijkerwijs identieke apparatuur en/of zaken. Dataconversiedie noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging, valt buitende garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom vanleverancier. De garantieverplichting vervalt indien fouten in deapparatuur, zaken of in de onderdelen geheel of gedeeltelijk hetgevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, vanbuiten komende oorzaken zoals brand of waterschade, of indien klantzonder toestemming van leverancier wijzigingen in de apparatuur of inde onderdelen die door leverancier in het kader van garantie zijngeleverd, aanbrengt of laat aanbrengen. Leverancier zal een zodanigetoestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

62.2 Ieder ander of verdergaandberoep van klant op non-conformiteit van de geleverde apparatuuren/of zaken dan het bepaalde in artikel 62.1 is uitgesloten.

62.3 Kosten van werkzaamheden enherstel buiten het kader van deze garantie zullen door leverancier inrekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.

62.4 Leverancier heeft uit hoofdevan de koopovereenkomst geen enkele verplichting ter zake van foutenen/of andere gebreken die na afloop van de in artikel 62.1 bedoeldegarantieperiode zijn gemeld.

Art. 63 Apparatuur van toeleverancier

63.1 Indien en voor zoverleverancier apparatuur afkomstig van een derde aan klant verkoopt,zullen, voor wat betreft die apparatuur, in de verhouding tussenleverancier en klant de verkoopvoorwaarden van die derde vantoepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkendebepalingen in deze algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid vande ver koopvoorwaarden van die derde door leverancier schriftelijkaan klant is verteld en die voor waarden bovendien vóórof bij het sluiten van de overeenkomst aan klant zijn verstrekt. Inafwijking van voorgaande zin komt aan klant geen beroep toe op eennalaten van leverancier om te voldoen aan voornoemdeinformatieverplichting, indien klant een partij betreft als bedoeldin artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW

63.2 Indien en voor zover debedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen klant enleverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassingte zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde indeze algemene voorwaarden onverkort.

Hoofdstuk 12. Huur van apparatuur

De in dit hoofdstuk ‘Huur van apparatuur’ opgenomenbepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemenevoorwaarden, van toepassing indien leverancier apparatuur van welkeaard dan ook aan klant verhuurt.

Art. 64 Huur en verhuur

64.1 Leverancier verhuurt aan klantde in de huurovereenkomst genoemde apparatuur en de daarbij behorendegebruikersdocumentatie.

64.2 In de verhuur is niet begrepende terbeschikkingstelling van programmatuur op separategegevensdragers en de gebruiks- en verbruiksartikelen die nodig zijnvoor het gebruik van de apparatuur, zoals batterijen,inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires.

64.3 De huur vangt aan op de dagvan terbeschikkingstelling van de apparatuur aan klant.

Art. 65 Voorinspectie

65.1 Leverancier kan vóórof bij gelegenheid van de terbeschikkingstelling bij wijze vanvoorinspectie in aanwezigheid van klant een beschrijving van de staatvan de apparatuur opstellen, met vermelding van geconstateerdegebreken. Leverancier kan verlangen dat klant het opgestelde rapportmet deze beschrijving voor akkoord ondertekent alvorens leverancierde apparatuur aan klant in gebruik verstrekt. De in die staatvermelde gebreken in de apparatuur komen voor rekening vanleverancier. Partijen zullen bij constatering van gebrekenovereenkomen of, en zo ja op welke wijze en op welke termijn hetherstel van de in de staat vermelde gebreken geschiedt.

65.2 Als klant niet naar behorenmeewerkt aan de voorinspectie als bedoeld in artikel 65.1, heeftleverancier het recht om deze inspectie buiten aanwezigheid van klantuit te voeren en het rapport zelf op te stellen. Dit rapport isbindend voor klant.

65.3 Indien geen voorinspectiewordt uitgevoerd, wordt klant geacht de apparatuur in goede enonbeschadigde staat te hebben ontvangen.

Art. 66 Gebruik van de apparatuur

66.1 Klant zal de apparatuuruitsluitend in overeen stemming met de op grond van de overeenkomstbeoogde bestemming en op de in die overeenkomst genoemde locatiesgebruiken in en ten behoeve van zijn eigen organisatie of bedrijf.Gebruik van de apparatuur door of ten behoeve van derden is niettoegestaan. Het recht tot gebruik van de apparatuur is nietoverdraagbaar. Het is klant niet toegestaan de apparatuur aan eenderde in onderhuur te geven of een derde anderszins het(mede-)gebruik ervan te geven.

66.2 Klant zelf zal de apparatuurinstalleren, monteren en gebruik gereed maken.

66.3 Het is klant niet toegestaan deapparatuur of enig deel daarvan als onderpand of zekerheidsobject, opwelke wijze dan ook, te gebruiken of op andere wijze daarover tebeschikken.

66.4 Klant zal de apparatuurzorgvuldig gebruiken en als goed huisvader onder zich houden. Klantzal voldoende maatregelen nemen ter voorkoming van schade. Bij schadeaan de apparatuur zal klant leverancier daarvan onverwijld in kennisstellen. Klant is voor schade aan de apparatuur jegens leverancieraansprakelijk. In alle gevallen is klant jegens leverancieraansprakelijk ingeval van diefstal, verlies of verduistering van deapparatuur tijdens de duur van de huur.

66.5 Klant zal de apparatuur nietgeheel of gedeeltelijk veranderen of daaraan iets toevoegen. Indienin voorkomend geval toch veranderingen of toevoegingen zijnaangebracht, zal klant deze uiterlijk bij het einde van dehuurovereenkomst ongedaan maken of verwijderen.

66.6 Tussen partijen geldt datgebreken aan de door of in opdracht van klant aan de apparatuuraangebrachte veranderingen en toevoegingen en alle uit dieveranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van deapparatuur geen gebreken in de zin van artikel 7:204 van het BW zijn.Klant heeft ter zake van deze gebreken geen enkele aanspraak jegensleverancier. Leverancier is niet gehouden tot herstel of onderhoudvan deze gebreken.

66.7 Klant heeft geen aanspraak openige vergoeding in verband met door klant aangebrachte veranderingenvan dan wel toevoegingen aan de gehuurde apparatuur die bij of na heteinde van de huurovereenkomst, om welke reden dan ook, niet ongedaangemaakt of verwijderd zijn.

66.8 Klant zal leverancier terstondschriftelijk in kennis stellen van een eventueel beslag op deapparatuur, onder opgave van de identiteit van de beslaglegger en dereden van het beslag. Klant zal de beslag leggende deurwaarderonverwijld inzage geven in de huurovereenkomst.

Art. 67 Onderhoud van gehuurde apparatuur

67.1 Klant zal de gehuurdeapparatuur niet zelf onderhouden of door een derde laten onderhouden.

67.2 Klant zal door hemgeconstateerde gebreken in de gehuurde apparatuur terstondschriftelijk kenbaar maken. Leverancier zal zich naar beste kunneninspannen om bij wijze van correctief onderhoud de gebreken in deapparatuur die voor zijn rekening komen, binnen een redelijke termijnte herstellen. Leverancier is tevens gerechtigd, doch niet verplicht,tot het uitvoeren van preventief onderhoud aan de apparatuur. Klantzal leverancier desgevraagd in de gelegenheid stellen correctiefen/of preventief onderhoud uit te voeren. Partijen zullen tevoren ingoed overleg de dagen en tijdstippen waarop onderhoud plaats vindtmet elkaar bespreken. Gedurende de periode van onderhoud heeft klantgeen recht op vervangende apparatuur.

67.3 Uitgesloten van deverplichting tot herstel van gebreken zijn:

  1. Indien leverancier de in het vorige lid bedoelde gebreken herstelt of laat herstellen, is klant de daaraan verbonden kosten volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier verschuldigd.

  2. Leverancier is steeds gerechtigd er voor te kiezen herstel van gebreken achterwege te laten en de apparatuur door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur te vervangen.

  3. Leverancier is nimmer gehouden tot herstel of reconstructie van verloren gegane data.

Art. 68 Eindinspectie en teruggave

68.1 Klant zal de apparatuur bij heteinde van de huurovereenkomst in de oorspronkelijke staat aanleverancier teruggeven. Kosten van vervoer in verband met deteruggave zijn voor rekening van klant.

68.2 Klant zal vóór ofuiterlijk op de laatste werkdag van de huurtermijn zijn medewerkingverlenen aan een gezamenlijke eindinspectie van de staat van deapparatuur. Van de bevindingen daarbij wordt door partijengezamenlijk een rapport opgemaakt, dat door beide partijen moetworden ondertekend. Indien klant niet meewerkt aan dezeeindinspectie, is leverancier gerechtigd om deze inspectie buitenaanwezigheid van klant uit te voeren en het bedoelde rapport zelf opte stellen. Dit rapport is bindend voor klant.

68.3 Leverancier is gerechtigd om degebreken die zijn vermeld in het rapport van de eindinspectie en dieredelijkerwijs voor rekening en risico van klant komen, op kosten vanklant te doen herstellen. Klant is aansprakelijk voor schade vanleverancier wegens tijdelijke onbruikbaarheid dan wel verdereonverhuurbaarheid van de apparatuur.

68.4 Indien klant bij het einde vande huur een door hem aan de apparatuur aangebrachte verandering nietongedaan heeft gemaakt of een toevoeging daaraan niet heeftverwijderd, geldt tussen partijen dat klant geacht wordt afstand tehebben gedaan van ieder recht op die veranderingen en/oftoevoegingen.

Hoofdstuk 13. Onderhoud van apparatuur

De in dit hoofdstuk ‘Onderhoud van apparatuur’ opgenomenbepalingen zijn, naast de

Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingenvan het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassingindien leverancier apparatuur van welke aard dan ook ten behoeve vanklant onderhoudt.

Art. 69 Onderhoudsdiensten

69.1 Leverancier zal het onderhoudverrichten met betrekking tot de in de overeenkomst genoemdeapparatuur, mits de apparatuur in Nederland is opgesteld.

69.2 Gedurende de tijd datleverancier de te onderhouden apparatuur onder zich heeft, heeftklant geen recht op tijdelijk vervangende apparatuur.

69.3 De inhoud en omvang van de teverrichten onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd.Bij gebreke daarvan is leverancier verplicht zich ervoor in tespannen naar beste vermogen storingen die naar behoren door klant bijleverancier zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen.Onder ‘storing’ wordt in deze algemene voorwaardenverstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen van deapparatuur aan de door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk kenbaargemaakte specificaties van die apparatuur. Van een storing is alleensprake indien klant deze storing kan aantonen en de desbetreffendestoring bovendien kan worden gereproduceerd. Leverancier is tevensgerechtigd, doch niet verplicht, tot preventief onderhoud.

69.4 Klant zal, onmiddellijk nadatzich een storing aan de apparatuur voordoet, leverancier daarvan inkennis stellen door middel van een gedetailleerde omschrijving.

69.5 Klant zal alle door leverancierverlangde medewerking verlenen voor het onderhoud, zoals detijdelijke staking van het gebruik van de apparatuur. Klant isgehouden het personeel van leverancier of door leverancier aangewezenderden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alleoverige noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aanleverancier ten behoeve van het onderhoud ter beschikking te stellen.

69.6 Alvorens de apparatuur aanleverancier voor onderhoud aan te bieden draagt klant er zorg voordat van alle in of op de apparatuur vastgelegde programmatuur eengoed werkende reservekopie is gemaakt.

69.7 Op verzoek van leverancier zaleen ter zake kundige medewerker van klant voor raadpleging bijonderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn.

69.8 Klant is bevoegd niet doorleverancier geleverde © 2014 Nederland ICT apparatuur ensystemen op de apparatuur aan te sluiten en daarop programmatuur teinstalleren.

69.9 Indien het naar het oordeel vanleverancier voor het onderhoud van de apparatuur nodig is dat deverbindingen van de apparatuur met andere apparatuur of metprogrammatuur worden getest, zal klant de desbetreffende andereapparatuur en programmatuur evenals de testprocedures eninformatiedragers ter beschikking van leverancier stellen.

69.10 Het voor het onderhoudbenodigde testmateriaal dat niet tot de normale outillage vanleverancier behoort, dient door klant ter beschikking te wordengesteld.

69.11 Klant draagt het risico vanverlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende deperiode dat leverancier deze voor onderhoudswerkzaamheden onder zichheeft. Het wordt aan klant overgelaten dit risico te verzekeren.

Art. 70 Onderhoudsvergoeding

70.1 In de onderhoudsprijs zijnniet begrepen:

inkt-(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires;

70.2 De vergoeding voor onderhoud isverschuldigd ongeacht of klant de apparatuur in

gebruik heeft (genomen) of van de mogelijkheid tot onderhoud gebruikmaakt.

Art. 71 Uitsluitingen

  1. Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn van of verband houden met gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in internet, datanetwerkverbindingen, spanningsvoorzieningen, of koppelingen met apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de onderhoudsovereenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van leverancier op grond van de onderhoudsovereenkomst.

  2. Tot de onderhoudsverplichtingen van leverancier behoren niet:

Onder de onderhoudsverplichtingen van leverancier vallen evenminonderzoek of herstel van storingen die verband houden met op deapparatuur geïnstalleerde programmatuur.

  1. Indien leverancier onderzoek en/of onderhoud verricht in verband met het in

  2. de artikel(en) 71.1 en/of 71.2 bepaalde, kan leverancier de kosten van

  3. dat onderzoek en/of onderhoud volgens zijn gebruikelijke tarieven in

  4. rekening brengen. Het voorgaande laat al wat klant aan leverancier ter

  5. zake van onderhoud verschuldigd is, onverlet

  6. Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van als gevolg van storingen en/of onderhoud verminkte of verloren gegane gegevens.

Art 72 Fair Use

72.1 De Klant erkent dat ComLap deprijzen van haar fixed price diensten ten aanzien van deondersteuning op server en/of werkplek gebaseerd zijn op eengemiddeld gebruik en dat dit in het voordeel is van alle klantenComLap als geheel (met inbegrip van de klant). Hierdoor is ComLap instaat om service van hoge kwaliteit te leveren aan alle klanten. Ditverondersteld dat er geen individuele klant is (met inbegrip van deKlant) die significant meer vraagt dan een gemiddelde klant. Alszodanig, gaat de klant met de bepalingen van de Fair Use Policy envoorwaarden zoals hieronder beschreven.

   1. Indien de Klant overmatig (dat wil zeggen significant meer dan gemiddeld) gebruik maakt van de hierboven genoemde diensten, dan heeft ComLap heeft het recht om deze diensten aan de Klant te beperken, dan wel aan te passen of door het instellen van een nieuwe prijs (of prijzen) aan de Klant op een wijze zoals ComLap (te goeder trouw) dit passend acht en / of

   2. ComLap kan contact opnemen met de Klant om te vragen of de Klant de wijze waarop zij gebruik maakt van de Diensten wijzigt - dit kan door bijvoorbeeld, het verminderen van het aantal verzoeken tot wijziging of het stellen van vragen maar ook door het laten uitvoeren van wijzigingen of het (laten) opleiden van gebruikers van klant. De klant komt overeen om een dergelijk verzoek te eren en te zorgen dat het gebruik van de Diensten en / of de middelen die gebruikt worden om de diensten te leveren dienovereenkomstig wordt gewijzigd.

   3. De individueel gevraagde werkzaamheden zullen minder dan 1 uur in beslag nemen en zijn niet van wederkerende aard (bijvoorbeeld het regelmatig updaten van een applicatie ten einde nieuwe functionaliteit te implementeren). Tenzij deze uitdrukkelijk zijn afgesproken tussen Klant en ComLap.

   4. De individueel gevraagde werkzaamheden vormen tezamen geen geheel van werkzaamheden die tot doel hebben om een bepaald doel te bereiken (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, de migratie van meerdere werkplekken, de upgrade van een server naar een nieuwe besturingssysteem, de migratie van een applicatie. In voorliggende gevallen heeft ComLap het recht om deze werkzaamheden als nog op basis van nacalculatie in rekening te brengen.

   5. De ondersteuning zal alleen op afstand of op een ComLap locatie worden uitgevoerd. Eventuele meerkosten die ontstaan door het onjuist uitvoeren van

werkzaamheden zullen op nacalculatie in rekening gebrachtworden

BIJLAGE 1: VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze aanvulling op de AlgemeneVoorwaarden zijn van toepassing indien ComLap bij de uitvoering vanhaar diensten ten behoeve van Klant persoonsgegevens verwerkt.

Versie 1.1

DD 1-3-2018

Definities

Onderstaandebegrippen hebben in deze BIJLAGE, in de Overeenkomst tussen Klant enComLap de volgende betekenis:

 1. Autoriteit Persoonsgegevens (AP): toezichthoudende autoriteit, zoals omschreven in artikel 4, sub 21 Avg.

 2. Avg: de Algemene verordening gegevensbescherming. De begrippen in deze Bijlage die worden gebruikt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.

 3. Klant: partij in wiens opdracht zal ComLap persoonsgegevens verwerkt. De Klant kan zowel verwerkingsverantwoordelijke (“controller”) zijn als een andere verwerker.

 4. Data subject (betrokkene): een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 5. Overeenkomst: de tussen Klant en ComLap geldende overeenkomst, op basis waarvan de ICT leverancier diensten en/of producten levert aan Klant, waarvan de verwerkersovereenkomst onderdeel vormt.

 6. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals omschreven in artikel 4, sub 1 Avg, die ComLap in het kader van de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst verwerkt.

 7. Verwerkersovereenkomst: deze bijlage die de verwerkersovereenkomst vormt als bedoeld in artikel 28, lid 3 Avg.

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. De in deze bijlage beschreven regels voor verwerkingen zijn van toepassing op alle verwerkingen van Persoonsgegevens die ComLap doet in het kader van de levering van zijn producten en diensten en op alle Overeenkomsten en aanbiedingen. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2. De klant staat er tegenover ComLap voor in dat hij conform de Avg handelt, dat hij zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligt en dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de Persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

 3. Een aan Klant door de AP opgelegde bestuurlijke boete kan niet worden verhaald op COMLAP, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de bedrijfsleiding van COMLAP.

Artikel 2 Beoogd gebruik Product/dienst

 1. ComLap geeft uitvoering aan de Avg zoals neergelegd in deze Bijlage voor verwerkingen. Het is aan de Klant om op basis van deze informatie te beoordelen of ComLap afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van de Avg voldoet en de bescherming van de rechten van Data subjects voldoende zijn gewaarborgd.

 2. ComLap is verwerker in de zin van de Avg en heeft daarom geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens en neemt derhalve geen beslissingen over onder meer het gebruik van de Persoonsgegevens.

 3. De Klant, dan wel diens klant, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg, heeft de zeggenschap over de verwerking van de Persoonsgegevens en heeft het doel van en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens vastgesteld.

Artikel 3. Verantwoordelijkheid beide partijen

 1. ComLap verwerkt de Persoonsgegevens namens en in opdracht van de Klant overeenkomstig de met ComLap overeengekomen schriftelijke instructies van de Klant.

 2. Klant, dan wel diens klant, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg, heeft de zeggenschap over de verwerking van de Persoonsgegevens en heeft het doel van en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens vastgesteld.

 3. Een aan Klant door de AP opgelegde bestuurlijke boete kan niet worden verhaald op ComLap, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de bedrijfsleiding van ComLap.

 4. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Klant, verwerkingen voor doeleinden die niet door Klant aan ComLap zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden, is ComLap niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingenrust bij Klant.

 5. Klant staat er tegenover ComLap voor in dat hij conform de Avg handelt, dat hij zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligt en dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de Persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Klant vrijwaart

 6. ComLap voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie door Klant.

Artikel 5. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. COMLAP verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Klant geeft COMLAP daarnaast toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 2. COMLAP zal Klant op verzoek melden in welk land of welke landen de persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 6. Inschakelen van sub verwerkers

 1. ComLap maakt gebruik van derde partijen (sub verwerkers) (Microsoft, Fundaments BV, TWS Networks BV, Cloud 2 BV)

 2. Klant geeft toestemming aan ComLap om andere sub verwerkers in te schakelen ter uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

 3. ComLap zal Klant informeren over een wijziging in de door de ComLap ingeschakelde derde partijen bijvoorbeeld middels een email. Klant heeft het recht bezwaar te maken tegen voornoemde wijziging door ComLap. ComLap draagt ervoor zorg dat de door hem ingeschakelde derde partijen zich aan eenzelfde beveiligingsniveau committeren ten aanzien van de bescherming van de Persoonsgegevens als het beveiligingsniveau waaraan ComLap jegens Klant is gebonden.

Artikel 7. Beveiligingsbeleid

 1. ComLap treft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor zover de klant deze dienstverlening heeft afgenomen. De genomen maatregelen kunnen beperkt zijn als de klant geen back-up, antivirus en update service heeft afgenomen. Bij het treffen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft ComLap rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van zijn producten en diensten en de verwerkingsrisico’s. Daarnaast zal de klant gepaste beveiligingsmaatregelen nemen op het gebied van het (internet)netwerk indien dit niet van ComLap wordt afgenomen.

 2. De Klant kan ComLap verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. ComLap is niet verplicht om op een dergelijk verzoek wijzigingen door te voeren in zijn beveiligingsmaatregelen. ComLap kan de kosten verband houdende met de op verzoek van de Klant doorgevoerde wijzigingen in rekening brengen bij Klant. Pas nadat de door Klant gewenste gewijzigde beveiligingsmaatregelen schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend door Partijen, heeft ComLap de verplichting deze beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk te implementeren.

 3. Tenzij expliciet anders vermeld in het is het product of de dienst van ComLap niet ingericht op de verwerking van bijzondere categorieën van Persoonsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten. Klant stelt alleen persoonsgegevens aan COMLAP ter beschikking voor verwerking, indien Klant zich ervan heeft verzekerd dat de volgens Klant vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Artikel 8. Datalekprotocol

In geval er toch iets misgaat, hanteert COMLAP het volgende datalekprotocol om ervoor tezorgen dat Klant op de hoogte is van een beveiligingsincidenten:

Een beveiligingsincident iseen gebeurtenis waarbij gegevens:

 1. verloren zijn geraakt

 2. gestolen zijn

 3. beschadigd zijn

 4. onbedoeld gewijzigd zijn

 5. onrechtmatig toegankelijk zijn voor derden

COMLAP binnen 72 uur de klantinformeren over het beveiligingsincident. Hierbij wordt hetonderstaande gemeld

Met de klant wordt vervolgensbesproken welke actie uitgevoerd moeten worden.

Betreft het een onrechtmatigetoegang tot de systemen waarop persoonsgegevens staan dan worden dezena akkoord van de klant tijdelijk afgesloten. Indien de klant nietbereikbaar is binnen 30 minuten dan zal ComLap zelfstandig desystemen afsluiten. Vervolgens wordt met de klant overlegd of er eenback-up terug gezet moet worden om zoende de gegevens te herstellen,voorover de klant een back-up afneemt bij ComLap.

Een eventuele melding van eendatalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens is de verantwoordelijkheidvan de klant. zal ComLap zal redelijke inspanningen verrichten om deKlant te helpen bij de nakoming van de verplichtingen van de Klant omde relevante toezichthoudende autoriteit en de betrokkenen op dehoogte te stellen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens opgrond van artikel 33 en 34 van de AVG. ComLap is niet verplicht tothet melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens aan de APen/of de Betrokkene.

Daarnaast wordt overlegt welkeextra maatregelen genomen kunnen worden en indien nodig vooraf aan deherstel van de data uitgevoerd. Bij de werkzaamheden die uit eenbeveiligingsincident voorvloeien kunnen kosten in rekening gebrachtworden.

Artikel 10. Geheimhouding

 1. ComLap waarborgt dat de personen die onder zijn verantwoordelijkheid Persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht hebben.

 2. ComLap is gerechtigd de Persoonsgegevens te verstrekken aan derden, indien en voor zover verstrekking noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of op basis van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie.

 3. Alle door ComLap aan Klant verstrekte toegangs- en/of identificatiecodes, certificaten, informatie omtrent toegangs- en/of wachtwoordenbeleid en alle door ComLap aan Klant verstrekte informatie die invulling geeft aan de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn vertrouwelijk en zullen door Klant als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde medewerkers van Klant kenbaar worden gemaakt. Klant ziet erop toe dat zijn medewerkers de verplichtingen uit dit artikel naleven.

Artikel 11 Rechten Data subjects, Data Protection Impact Assessment(DPIA) en Auditrechten

 1. ComLap zal, waar mogelijk, zijn medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Klant die verband houden met bij Klant door Data subjects ingeroepen rechten van Data subjects. Indien ComLap direct door een Data subject wordt benaderd, zal hij deze waar mogelijk doorverwijzen naar Klant.

 2. Indien Klant daartoe verplicht is, zal ComLap na een daartoe redelijk gegeven verzoek zijn medewerking verlenen aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) of een daarop volgende voorafgaande raadpleging zoals bedoeld in artikel 35 en 36 Avg.

 3. ComLap zal op verzoek van Klant alle verdere informatie ter beschikking stellen die in redelijkheid nodig is om nakoming van de in deze verwerkersovereenkomst gemaakte afspraken aan te tonen. Indien Klant desondanks aanleiding heeft aan te nemen dat de verwerking van Persoonsgegevens niet conform de verwerkersovereenkomst plaatsvindt, dan kan hij maximaal éénmaal per jaar door een onafhankelijke, gecertificeerde, externe deskundige die aantoonbaar ervaring heeft met het soort verwerkingen dat op basis van de Overeenkomst wordt uitgevoerd, op kosten van de Klant hiernaar een audit laten uitvoeren. De audit zal beperkt zijn tot het controleren van de naleving van de afspraken met betrekking tot verwerking van de Persoonsgegevens zoals neergelegd in deze Verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van wat hij aantreft en zal alleen datgene rapporteren aan Klant dat een tekortkoming oplevert in de nakoming van verplichtingen die ComLap heeft op grond van deze verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een afschrift van zijn rapport aan ComLap verstrekken. ComLap kan een audit of instructie van de deskundige weigeren indien deze naar zijn mening in strijd is met de Avg of andere wetgeving of een ontoelaatbare inbreuk vormt op de door hem getroffen beveiligingsmaatregelen.

 4. Partijen zullen zo snel mogelijk in overleg treden over de uitkomsten in het rapport. Partijen zullen de voorgestelde verbetermaatregelen die in het rapport zijn neergelegd opvolgen voor zover dat van hen in redelijkheid kan worden verwacht. ComLap zal de voorgestelde verbetermaatregelen doorvoeren voor zover deze naar zijn oordeel passend zijn rekening houdend met de verwerkingsrisico’s verbonden aan zijn product of dienst, de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de markt waarin hij opereert, en het beoogd gebruik van het product of de dienst.

 5. ComLap heeft het recht om de kosten die hij maakt in het kader van het in dit artikel gestelde in rekening te brengen bij Klant.

Artikel 12. Einde van de Overeenkomst

 1. Deze verwerkersovereenkomst maakt onderdeel uit van de Overeenkomst en de algemene voorwaarden en iedere daaruit voortkomende nieuwe of nadere overeenkomst, treedt in werking op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

 2. Deze verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege bij beëindiging van de Overeenkomst of enige nieuwe of nadere overeenkomst tussen partijen.

 3. ComLap zal, in geval van einde van de verwerkersovereenkomst, alle onder zich zijnde en van Klant ontvangen Persoonsgegevens binnen 3 maanden verwijderen op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessable), of, indien overeengekomen, in een machine leesbaar formaat terugbezorgen Klant.

 4. ComLap kan eventuele kosten die hij maakt in het kader van het in artikel 12.3 gestelde in rekening brengen bij Klant. Hierover kunnen nadere afspraken worden neergelegd in een nadere overeenkomst.

 5. Het bepaalde in artikel 12.3 geldt niet indien een wettelijke regeling het geheel of gedeeltelijk verwijderen of terugbezorgen van de Persoonsgegevens door ComLap belet. In een dergelijk geval zal ComLap de Persoonsgegevens enkel blijven verwerken voor zover noodzakelijk uit hoofde van zijn wettelijke verplichtingen. Het bepaalde in artikel 12.3 geldt eveneens niet indien ComLap verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg is ten aanzien van de Persoonsgegevens.

45/45